O Cookies a GDPR

INFORMAČNÍ POVINNOST PROVOZOVATELE

/ve smyslu § 19 zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů/PROVOZOVATEL:

Obchodní jméno: Stratosfera, s.r.o.
Adresa: DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice


Emailový kontakt: ahoj@vellena.cz

Úvod


Ve smyslu § 19 zákona č.. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů je výše uvedený provozovatel povinen poskytnout každé fyzické osobě, jejíž osobní údaje zpracovává informace blíže specifikované v následujících částech této informační povinnosti.

Informační povinnost je zveřejněna na webové stránce provozovatele a zároveň je zpřístupněna v listinné formě ve veřejně přístupných prostorách provozovatele.

Zároveň vám dáváme na vědomí, že tato informační povinnost bude dle potřeby aktualizována.Vymezení základních pojmů


Zákon o ochraně osobních údajů - zákon č.. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonůDotčenou osobou je každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají.Provozovatelem je každý, kdo sám nebo společně s jinými vymezí účel a prostředky zpracování osobních údajů a zpracovává osobní údaje vlastním jménem; provozovatel nebo konkrétní požadavky na jeho určení mohou být stanoveny ve zvláštním předpisu nebo mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika vázána, pokud takový předpis nebo tato smlouva stanoví účel a prostředky zpracování osobních údajů.Zprostředkovatelem je každý, kdo zpracovává osobní údaje jménem provozovatele.Odpovědnou osobou je osoba určená provozovatelem nebo zprostředkovatelem, která plní úkoly podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Příjemcem je každý, komu se osobní údaje poskytnou bez ohledu na to, zda je třetí stranou; za příjemce se nepovažuje orgán veřejné moci, který zpracovává osobní údaje na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, v souladu s pravidly ochrany osobních údajů vztahujícími se k danému účelu zpracování osobních údajů.Třetí stranou je každý, kdo není dotčenou osobou, provozovatel, zprostředkovatel nebo jinou fyzickou osobou, která na základě pověření provozovatele nebo zprostředkovatele zpracovává osobní údaje.Zástupcem je fyzická osoba nebo právnická osoba se sídlem, místem podnikání, organizační složkou, provozovnou nebo trvalým pobytem v členském státě, kterou provozovatel nebo zprostředkovatel písemně pověřil podle § 35 Zákona o ochraně osobních údajů.Osobními údaji jsou údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.Osobní údaje s obecným režimem ochrany jsou údaje, kterými lze přímo nebo nepřímo identifikovat fyzické osoby na základě obecně použitelného identifikátoru, jako například jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, telefonní číslo a emailová adresa.Zvláštní kategorie osobních údajů jsou údaje, které odhalují rasový původ nebo etnický původ, politické názory, náboženskou víru, filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby .Genetickými údaji jsou osobní údaje týkající se zděděných genetických charakteristických znaků fyzické osoby nebo získaných genetických charakteristických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o fyziologii nebo zdraví této fyzické osoby a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dané fyzické osoby.Biometrickými údaji jsou osobní údaje, které jsou výsledkem zvláštního technického zpracování osobních údajů týkajících se fyzických charakteristických znaků fyzické osoby, fyziologických charakteristických znaků fyzické osoby nebo behaviorálních charakteristických znaků fyzické osoby a které umožňují jedinečnou identifikaci nebo potvrzují jedinečnou identifikaci této fyzické osoby, zejména nebo daktyloskopické údaje.Údaji týkajícími se zdraví jsou osobní údaje týkající se fyzického zdraví nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytování zdravotní péče nebo služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče, kterými se odhalují informace o jejím zdravotním stavu.Profilováním je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v použití osobních údajů. v k vyhodnocení určitých osobních znaků nebo charakteristik týkajících se fyzické osoby, zejména pro analýzu nebo předvídání znaků nebo charakteristik dotyčné osoby souvisejících s její výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem.Práva subjektů údajů


Každá zúčastněná osoba má ve smyslu zákona č. 1/2003. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, ve vztahu k provozovateli následující práva:Právo na přístup ke svým údajům – Dotyčná osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o:

účelu zpracování osobních údajů a právním základě zpracování osobních údajů;
kategorii zpracovávaných osobních údajů;
příjemci nebo kategorii příjemců, kterým byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci;
době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informace o kritériích jejího určení;
právě žádat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů nebo právě namítat zpracování osobních údajů;
kontaktních údajích Úřadu na ochranu osobních údajů;
právě podat návrh na zahájení řízení podle § 100 Zákona o ochraně osobních údajů;
zdroji osobních údajů, jsou-li dostupné.


Právo na opravu nesprávných a doplnění neúplných osobních údajů – Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.Právo na vymazání osobních údajů -Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud:

zpracování osobních údajů je v rozporu se zásadami zpracování osobních údajů podle § 52 až 55 Zákona o ochraně osobních údajů;
zpracování osobních údajů je v rozporu s § 56 Zákona o ochraně osobních údajů;
výmaz osobních údajů je nezbytný pro účel splnění povinností podle Zákona o ochraně osobních údajů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána.


Dotyčná osoba nebude mít právo na výmaz osobních údajů za předpokladu, že je jejich zpracování potřebné:

k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
ke splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána;
ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;
z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu;
pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování;
k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.


Provozovatel provede výmaz osobních údajů dotčených osob na základě žádosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co vyhodnotí, že žádost dotčené osoby je opodstatněná.Právo na omezení zpracovávání: dotyčná osoba má právo na omezení zpracovávání osobních údajů pokud:

napadne správnost osobních údajů námitkou, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
zpracování je protizákonné a dotyčná osoba žádá namísto výmazu osobních údajů omezení jejich použití;
provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
dotyčná osoba namítala vůči zpracování osobních údajů na základě oprávněného nároku provozovatele, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.


Pokud dotyčná osoba žádá o omezení zpracování jejích osobních údajů, provozovatel nebude s dotčenými údaji provádět žádné zpracovatelské operace, kromě uchovávání, bez souhlasu dotyčné osoby.

Je-li omezeno zpracovávání osobních údajů provozovatel je povinen před zrušením omezení zpracovávání osobních údajů o tom dotyčnou osobu informovat.Právo na přenosnost osobních údajů: dotyčná osoba má právo na přenosnost údajů, což znamená získání osobních údajů, které poskytla provozovateli, přičemž má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli v běžně uživatelském a strojově čitelném formátu za předpokladu, že osobní údaje byly získány na základě souhlasu dotyčné osoby nebo na základě smlouvy a jejich zpracování probíhá formou automatizovaných prostředků.Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: subjekt údajů a má právo kdykoli namítat vůči zpracování jejích osobních údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace. Dotyčná osoba může namítat zpracování jejích osobních údajů na základě:

právního titulu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo z právního titulu oprávněného zájmu provozovatele,
zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,
zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.


Provozovatel doručenou námitku v přiměřené době posoudí. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud bylo zpracování osobních údajů založeno na tomto právním titulu. Dotčená osoba svůj souhlas odvolá kontaktováním provozovatele se svým požadavkem jakýmkoli zvoleným způsobem. Zákonnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu však není jeho odvoláním dotčena.Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou, vymazáním nebo omezením zpracování osobních údajů - Provozovatel je povinen písemně informovat dotyčnou osobu o zamítnutí práva na opravu, práva na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů a o důvodech zamítnutí.Dotčená osoba, pokud se domnívá, že byla porušena její práva v oblasti ochrany osobních údajů, má právo podat návrh na zahájení řízení Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; Tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Zpracovatelské činnosti


Účel zpracování:

Evidence telefonních a e-mailových kontaktů

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů):

o Zákon čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů

· zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů)

· zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotyčné osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě; tento právní základ se nevztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů (§ 13 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů)

· dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň k jednomu konkrétnímu účelu (§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

subjekty smluvních vztahů s provozovatelem; třetí osoby - potenciální klienti provozovatele

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

2 roky

V. Kategorie příjemců

Slovenská obchodní inspekce; zprostředkovatel provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Zpracování účetních dokladů

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů):

o Zákon čj. 431/2002 Sb. o účetnictví;

o Zákon čj. 595/2003 Sb. o dani z příjmů;

o Zákon čj. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

· zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

účastníci účetního záznamu

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

10 let

V. Kategorie příjemců

zaměstnanci provozovatele; příslušný daňový úřad; zprostředkovatel provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Evidence doručené po čtyři

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů):

o Zákon čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů

· zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů)

· dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň k jednomu konkrétnímu účelu (§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů)

· zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotyčné osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě; tento právní základ se nevztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů (§ 13 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

účastníci poštovní komunikace s provozovatelem; fyzické osoby, kterých se poštovní komunikace týká

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

3-10 let

V. Kategorie příjemců

zaměstnanci provozovatele; Slovenská obchodní inspekce; zprostředkovatel provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Evidence přijaté pošty

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů):

o Zákon čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů

· zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů)

· dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň k jednomu konkrétnímu účelu (§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů)

· zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotyčné osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě; tento právní základ se nevztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů (§ 13 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

účastníci poštovní komunikace s provozovatelem; fyzické osoby, kterých se poštovní komunikace týká

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

3-10 let

V. Kategorie příjemců

zaměstnanci provozovatele; zprostředkovatel provozovatele; Slovenská obchodní inspekce

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Evidence doručené a přijaté pošty v elektronické podobě

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů):

o Zákon čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích;

o Zákon čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů

· zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů)

· dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň k jednomu konkrétnímu účelu (§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů dejů)

· zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotyčné osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě; tento právní základ se nevztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů (§ 13 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

účastníci poštovní komunikace s provozovatelem; fyzické osoby, kterých se e-mailová komunikace týká

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

podle registraturního plánu správce e-mailové komunikace

V. Kategorie příjemců

zaměstnanci provozovatele; Slovenská obchodní inspekce; zprostředkovatel provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Správa elektronické schránky přes internetový portál

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů):

o Zákon čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích

· zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

účastníci poštovní elektronické komunikace s poštou přes internetový portál slovensko.sk; fyzické osoby, kterých se elektronická komunikace týká

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

podle registraturního plánu internetového portálu

V. Kategorie příjemců

zprostředkovatel provozovatele; zaměstnanci provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Správa registratury

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů):
o Zákon čj. 395/2002 Sb. o archivech a registraturách a o doplnění některých zákonů

II. Kategorie dotyčných osob

fyzické osoby, jejichž údaje jsou uloženy v registraturních záznamech

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

10 let

V. Kategorie příjemců

zaměstnanci provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Evidence subjektů smluvních vztahů

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů)

· zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotyčné osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě; tento právní základ se nevztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů (§ 13 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

fyzické osoby – smluvní strany

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

5-50 let

V. Kategorie příjemců

zaměstnanci provozovatele; statutární orgán provozovatele; společníci provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Evidence o reklamacích a odstoupeních od smlouvy

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů):

o Zákon čj. 250/2007 Sb. o o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů; o Zákon čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů

II. Kategorie dotyčných osob

spotřebitelé

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

2 roky

V. Kategorie příjemců

Slovenská obchodní inspekce

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Evidence pro účely hardwarového nebo softwarového zabezpečení

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

subjekty smluvních vztahů; třetí osoby – potenciální zákazníci provozovatele

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

5 let

V. Kategorie příjemců

zprostředkovatel provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Evidence zákazníků registrovaných na internetové stránce provozovatele

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů)

· dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň k jednomu konkrétnímu účelu (§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

registrované fyzické osoby

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

2 roky

V. Kategorie příjemců

zprostředkovatel provozovatele; zaměstnanci provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Evidence pro účely provádění přímého marketingu

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň k jednomu konkrétnímu účelu (§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

fyzické osoby, které jsou adresáty přímého marketingu

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

2 roky

V. Kategorie příjemců

Slovenská obchodní inspekce; zprostředkovatel provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Účel zpracování:

Evidence dostupných datových souborů-cookies pro účely zlepšování služeb poskytovaných provozovatelem

I. Právní základ zpracovatelské činnosti

· zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotyčné osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě; tento právní základ se nevztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů (§ 13 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů)

· dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň k jednomu konkrétnímu účelu (§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů)

II. Kategorie dotyčných osob

subjekty smluvních vztahů s provozovatelem; třetí osoby – návštěvníci internetové stránky provozovatele

III. Kategorie osobních údajů

osobní údaje s obecným režimem ochrany

IV. Předpokládaná lhůta pro výmaz osobních údajů

2 roky

V. Kategorie příjemců

Slovenská obchodní inspekce; zprostředkovatel provozovatele

VI. Označení třetí země nebo mezinárodní organizace

přenos osobních údajů se neuskutečňuje

Automatizované zpracování osobních údajů včetně profilování


Provozovatel touto cestou informuje dotyčné osoby o tom, že prostřednictvím internetové stránky provozovatele se uskutečňuje automatizované zpracování osobních údajů včetně profilování.

Provozovat jich využívá automatizované zpracování osobních údajů včetně profilování za účelem provádění přímého marketingu, za účelem zlepšení a zrychlení poskytování služeb, které poskytuje prostřednictvím své internetové stránky, jakož i za účelem zvýšení míry zajištění ochrany práv dotčených osob. Provozovatel má možnost sledovat zákaznické karty klientů, kde má přístupné údaje klienta, jeho objednávky, historii jeho kroků na stránce, včetně textů schválených souhlasů. Důsledkem takové formy zpracování osobních údajů je zlepšování poskytování služeb provozovatelům a urychlení vyřízení žádostí klientů, kteří uplatňují svá práva.

Každá dotyčná osoba má v souvislosti s automatizovaným zpracováním osobních údajů včetně profilování možnost domáhat se uplatnění svých výše uvedených práv.

Používání cookies


Provozovatel touto cestou informuje dotčené osoby o tom, že prostřednictvím internetové stránky provozovatele jsou používány cookies.

Cookies představují malé datové soubory, které jsou prostřednictvím internetové stránky provozovatele ukládány v počítači, resp. mobilním zařízení dotyčné osoby, která navštívila internetovou stránku provozovatele. Obsahem cookies je malé množství informací o dotyčné osobě ve spojitosti s používáním internetové stránky provozovatele. Při každém dalším navštívení internetové stránky provozovatele jsou tyto soubory zasílány zpět na server provozovatele.

Dotčené osoby mají na internetové stránce provozovatele k dispozici cookie lištu s možností opakované žádosti provozovatele o udělení souhlasu se zpracováním cookie souborů.

Každá dotčená osoba má v souvislosti s používáním cookies na internetové stránce provozovatele možnost domáhat se uplatnění svých výše uvedených práv.

Zprostředkovatelé


Obchodní jméno

Sídlo

STORMWARE s.r.o.

Za Prachárnou 4962/45, Jihlava, ČR, PSČ: 586 01

25 313 ​​142Shopify

150 Elgin St., Ottawa, Canada

Česká pošta, a.s.

Partizánská cesta 9, Banská Bystrica 1, PSČ: 975 99

36 631 124Swan a.s.

Borská 6, Bratislava, PSČ: 841 06

47 258 314

Zásilkovna s.r.o.

Muchovo náměstí 3624/8, Bratislava, PSČ: 851 01

48 136 999

Doplnění