Obchodní podmínky

Článek 1.
Všeobecné informace o prodávajícím

Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou www.vellena.cz je:

Obchodní jméno: Stratosfera, s.r.o.
Adresa: Kurská 12, 040 22 Košice
IČ: 53 716 141
Zapsána v OR ČR Košice I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 51292/V
Bankovní spojení: IBAN: SK9883300000002301972259


(dále jen „prodávající“). Orgán výkonu dozoru:
Inspektorát SOI pro Košický kraj
Adresa: Vrátná 3, P.O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Telefonní číslo: 055/729 07 05, 055/622 76 55

Článek 2.
Úvodní ustanovení a vymezení základních pojmů

Tyto všeobecného obchodní podmínky upravují:
proces nákupu tvaru spotřebitelům prostřednictvím e-shopu;

podmínky prodeje a nákupu zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího;

práva a povinnosti smluvních stran, tzn. prodávajícího a spotřebitele vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

Prodávající je společnost Stratosfera, s.r.o., která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti svým jménem, ​​na svůj účet a která prostřednictvím e-shopu prodává zboží.
Spotřebitel je fyzická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu na doméně www.vellena.cz a které toto zboží neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.
E-shop je internetový obchod prodávajícího umístěného na doméně www.vellena.cz.
Zboží je předmět kupní smlouvy nabízený e-shopem.
Objednávka je projev vůle kupujícího uzavřít kupní smlouvu.
Cena je celková cena za předmět kupní smlouvy, včetně ceny dopravného.
Dopravným se rozumějí náklady spojené s odesláním a doručením zboží kupujícímu.
Zkratkou VOP se rozumí všeobecné obchodní podmínky.

Článek 3.
Objednávka a uzavření smlouvy

Právní vztah založený smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, je-li spotřebitelem (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) se řídí ustanoveními zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů, při respektování zákona 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisech a zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.
Právní vztah založený smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem se řídí ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a podpůrně ustanoveními zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.
Kupující si objednává zboží od prodávajícího přes e-shop umístěný pod doménou www.vellena.cz. Popis zboží, jeho základní vlastnosti, fotografie zboží a konečná cena bez dopravního, jeho dostupnost na skladě jsou uvedeny v e-shopu u toho kterého zboží. Uvedení popisu zboží je pouze v rovině doporučujícího charakteru. Všechny informace uvedené na stránce e-shopu v rozsahu zboží uvedeného v předchozí větě mají doplňující charakter, nikoli směrodatný. Nabízené produkty jsou surovinami pro další použití, prodávající předpokládá u kupujícího, pokud jde o jejich užívání, znalosti a zorientování se v předmětné problematice. Prodávající nepřebírá odpovědnost za nesprávné použití výživových doplňků kupujícím.
Popis zboží a jeho základní vlastnosti uvedené na naší internetové stránce jsou pravidelně aktualizovány, ale vzhledem ke skutečnosti změn v legislativě pokud jde o požadavky na potraviny, je klíčové sledovat etiketu na dotčených potravinách, za kterou odpovídá její výrobce a která je předmětem kontroly vnitřního trhu. Jako provozovatel jsme prodávajícím předmětného zboží v rozsahu maloobchodních a velkoobchodních služeb, nikoli výrobcem.
Nákup zboží prostřednictvím e-shopu není podmíněn registrací kupujícího v e-shopu. V případě dobrovolné registrace, je kupující povinen vyplnit údaje, které od něj e-shop vyžaduje. Po úspěšné registraci bude kupujícímu automaticky odeslán potvrzující e-mail.
Po úspěšné registraci bude mít kupující přístup ke svému kontu, jehož prostřednictvím se bude při nákupech hlásit v e-shopu. Při každém z dalších nákupů se kupující více neregistruje, postačuje, aby se prostřednictvím svých přihlašovacích údajů přihlásil ke stávajícímu kontu v eshopu.
Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím e-shopu, a to dle podmínek, které jsou obsaženy v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
Po potvrzení kolonky s názvem „Objednat“ je zboží automaticky vloženo do nákupního košíku konkrétního kupujícího. Při vytváření objednávky je tento nákupní košík kdykoli přístupný k nahlédnutí kupujícímu, a to i po navrácení do nabídkového listu.
Kupující je povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při osobním odběru, předem převodem na bankovní účet prodávajícího ve tvaru IBAN: SK988330000000230

1972259, případně platební branou, nebo je povinen uhradit kupní cenu při dobírkové platbě při předání zboží poštovním podnikům, nebo kurýrní službou.
Po potvrzení platby, popřípadě po potvrzení objednávky v případě doručování formou dobírky se prodávající zavazuje zboží zabalit a zajistit jeho dodání na místo určené kupujícím. Je-li požadované místo dodání odlišné od místa bydliště, místa podnikání, případně sídla kupujícího, kupující uvede tyto skutečnosti v objednávce vyplněním příslušných kolonek.
Vztah mezi prodávajícím a kurýrní společností je založen smlouvou o přepravě a v rovině ochrany osobních údajů je tento právní vztah upraven smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 34 odst. 1 písm. 3 zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).
Dokončení objednávky kupující realizuje zakliknutím na odkaz „Objednávka s povinností platby“. Před uvedeným úkonem je kupující povinen seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a potvrdit toto seznámení zakliknutím na odkaz „Potvrzuji, že jsem byl/a obeznámen/a se Všeobecnými obchodními podmínkami e-shopu zveřejněnými na webové stránce www.vellena.cz. “
Potvrzením objednávky stisknutím tlačítka „Objednávka s povinností platby“ kupující potvrzuje, že byl obeznámen s vlastnostmi zboží a celkové ceně, kterou je kupující povinen uhradit.
Prodávající po potvrzení tlačítka „Objednat“ nebo „Nakoupit ihned“ zašle kupujícímu potvrzení objednávky s informacemi o objednávce, znění všeobecných obchodních podmínek a reklamační řád, který tvoří jeho nedílnou součást.
Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se považuje za uzavřenou doručením potvrzení o přijetí objednávky, znění všeobecných obchodních podmínek, reklamačního řádu. Předmětem smlouvy je dodání zboží, jehož vlastnosti jsou vymíněny v nabídkovém listu u každého zboží jednotlivě, prodávajícím a závazek kupujícího zaplatit cenu tam uvedenou a převzít zboží od dopravní společnosti.

Článek 4.
Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen:
dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně;

zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR;

neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím e-mailu;

předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží. 3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a uhrazená kupní cena bude vrácena ve lhůtě do 14 dnů od storna objednávky na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

Článek 5.
Práva a povinnosti kupujícího

Kupující byl prodávajícím obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
Kupující je povinen:
převzít zakoupené nebo objednané zboží;

zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží;

nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího;

potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.
Kupující – spotřebitel, má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „subjekt ARS“) podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů“). Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.
Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.
Kupující má právo odvolat, resp. stornovat odeslanou objednávku do momentu jejího vyřízení, tzn. odeslání na dodací adresu. Právo odvolat objednávku kupující nemá v případě zboží na objednávku.

Článek 6.
Platební a dodací podmínky

Všechny ceny zboží v objednávce iv e-shopu jsou konečné ceny. Cenu dle objednávky může kupující uhradit:
platební kartou;

bankovním převodem;

v hotovosti při doručování zboží formou dobírky;

Prodávající si vyhrazuje právo určit způsob úhrady kupujícím v případě, že kupující opakovaně nepřebírá zásilku, čímž uskutečňuje šikanózní výkon práva, a v tom důsledku byla prodávajícímu způsobena škoda. Opakovaným nepřevzetím zásilky se pro účely těchto VOP rozumí neprobrání zásilky v odběrní lhůtě minimálně ve dvou po sobě následujících časových obdobích.
Kupující se zavazuje uhradit cenu za zboží předem před odesláním objednávky prodávajícím, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky s povinností platby.
Cena je uhrazena momentem připsání plné částky na účet prodávajícího.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží ve lhůtě 3-10 pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo potvrzení platby.
Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu uvedenou jako dodací adresa. Dodání zboží bude uskutečněno přepravní společností.

Článek 7.
Poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli informace o jeho právu odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy; prodávající zároveň poskytne spotřebiteli formulář pro odstoupení od smlouvy.
Pokud prodávající poskytl informace podle odstavce 2. až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 1. , lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost.
Pokud prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle odstavce 2. ani v dodatečné lhůtě podle odstavce 3., lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 1. .
Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:
zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední;
dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu;
zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel může rovněž použít formulář pro odstoupení od smlouvy dle přílohy, která je zveřejněna na webovém sídle prodávajícího nebo přiložena k zásilce, pokud se koupě nerealizuje při osobním odběru.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.
Při pochybnostech o doručení se spotřebitelem odeslané oznámení o odstoupení od smlouvy považuje za doručené uplynutím doby přiměřené použitému způsobu doručování, pokud spotřebitel umí prokázat jeho odeslání na adresu oznámenou spotřebiteli prodávajícím nebo na adresu, jejíž změna byla spotřebiteli náležitě oznámena prodávajícím po uzavření smlouvy. Pokud poštovní zásilku, jejímž obsahem je oznámení o odstoupení od smlouvy, nelze dodat prodávajícímu, oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem jeho odeslání prodávajícímu na adresu podle první věty.
Pokud prodávající na svém webovém sídle umožňuje, aby spotřebitel odstoupil od smlouvy použitím k tomu určené zvláštní funkce nebo formuláře pro odstoupení od smlouvy, prodávající je povinen ihned po přijetí odstoupení od smlouvy poskytnout o tom spotřebiteli potvrzení na trvanlivém nosiči.
Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy.
Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li předmětem smlouvy zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li předmětem smlouvy zboží uzavřeno v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

Článek 8.
Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků .
Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.
Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
Pokud na základě smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze nelze zboží odeslat zpět prodávajícímu poštou, prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě podle odstavce 1. .
Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1. před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Článek 9.
Povinnosti spotřebitele při odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.
Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je bude nést sám, nebo neposkytl-li spotřebiteli informaci o tom, že pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu.
Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy.
Uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít pro spotřebitele za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.
Vrácené zboží nesmí být poškozeno a musí být zasláno prodávajícímu spolu s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, ochranným obalem. Za snížení hodnoty zboží, které nevzniklo běžným opotřebením během používání ve lhůtě pro odstoupení, odpovídá spotřebitel. Spotřebitel má právo po převzetí zboží ve lhůtě pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet způsobem přiměřeným tomu, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží. Pokud jde o zboží, které je uzavřeno v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, nárok na odstoupení od smlouvy spotřebitelům nevzniká.

Článek 10.
Zpracování osobních údajů

Právní vztah mezi prodávajícím jako provozovatelem a kupujícím jako fyzickou osobou, nepodnikatelem, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, je regulován zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).
Osobní údaje kupujícího jako fyzické osoby nepodnikatele zpracovává provozovatel na právním základě ust. § 13 odst. 1 písm. 1 písm. b) Zákona o ochraně osobních údajů, a sice jde o údaje nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby. Jedná se o osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, dodací adresa, e-mail, telefonní kontakt. Účelem zpracování osobních údajů je evidence s subjektů smluvních vztahů.
Osobní údaje kupujícího jako fyzické osoby nepodnikatele zpracovává provozovatel na právním základě ust. § 13 odst. 1 písm. 1 písm. b) Zákona o ochraně osobních údajů, a sice jde o údaje nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby. Jedná se o osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, dodací adresa, e-mail, telefonní kontakt. Účelem zpracování osobních údajů je evidence zákazníků zaregistrovaných na internetové stránce.
Osobní údaje kupujícího jako fyzické osoby nepodnikatele zpracovává provozovatel na právním základě ust. § 13 odst. 1 písm. 1 písm. a) Zákona o ochraně osobních údajů, a sice uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícím. Jedná se o osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, dodací adresa, e-mail, telefonní kontakt. Účelem zpracování osobních údajů je evidence pro účely provádění přímého marketingu.
Osobní údaje kupujícího jako fyzické osoby nepodnikatele zpracovává provozovatel na právním základě ust. § 13 odst. 1 písm. 1 písm. a) Zákona o ochraně osobních údajů, a sice uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícím. Jedná se o osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, dodací adresa, e-mail, telefonní kontakt. Účelem zpracování osobních údajů je evidence pro účely zaslání potvrzujícího e-mailu o zaregistrování na internetové stránce.
Osobní údaje kupujícího jako fyzické osoby nepodnikatele zpracovává provozovatel na právním základě ust. § 13 odst. 1 písm. 1 písm. a) Zákona o ochraně osobních údajů, a sice uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícím ve spojení s ust. § 13 odst. 1 písm. 1 písm. f) Zákona o ochraně osobních údajů, a to za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotyčné osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména je-li dotyčnou osobou dítě. Jedná se o osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, dodací adresa, e-mail, telefonní kontakt. Účelem zpracování osobních údajů je evidence dostupných datových souborů pro účely zlepšování služeb poskytovaných provozovatelem.
Právním základem zpracování osobních údajů je rovněž zákon č. 1/2003. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů. Bližší informace týkající se zpracovatelských činností provozovatele jsou upraveny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je zveřejněn na internetové stránce provozovatele.

Článek 11.
Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační řád zveřejněn na internetové stránce prodávajícího.
V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrní službě za účelem jeho přepravy prodávajícímu.
Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě emailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek, případně telefonicky.
Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, jakož i zákona č. 1/2003. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci. Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že není smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.
Kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky přečetl, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Košicích, dne 12.4.2021


.................................................. .............
Stratosfera, s.r.o.,

Zavřít (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Košík

Tvůj košík je úplně prázdný
Nakupovat